Predator repelent Outdoor Impregnace spray - 200 ml Expirace 14. 8. 2022

Expirace 14. 8. 2022. Skvělý repelent určený k impregnaci oděvu, stanů, obuvi, spacáků, dětských kočárků, závěsů a podobně. Tento repelent Vám pomůže strávit stanovačku či další chvíle bez otravného hmyzu. Nastříkáte na povrch (oblečení, stan, spacák atd) a jste chráněni až po dobu 30 dní!

V současnosti nejúčinnější ochrana před hmyzem na trhu.

Dostupnost Skladem na centrálním skladu
Možnosti doručení
Kód: 19356
299 Kč / ks 247 Kč bez DPH
Predator repelent Outdoor Impregnace spray - 200 ml Expirace 14. 8. 2022
  • vhodný na letní tábory, dovolenou v exotickém prostředí, lze aplikovat na oblečení před odjezdem, zajistíte tím dostatečné a bezpečné ošetření oděvů před klíšťaty a komáry po dobu nejméně jednoho měsí
  • nesnižuje propustnost vodních par, proto je vhodný i na látky typu Gore Tex,Sympatex apod.
  • odpuzuje, paralizuje a hubí všechny druhy komárů včetně malarických druhů a klíšťat a další dotěrný a nebezpečný hmyz
  • působí i po vyprání oděvuve vlažné vodě
  • účinnost testována laboratorně i terénně v záplavových oblastech lužních lesů SZÚ Praha 
  • není parfemován, což ocení především lovci
  • v současnosti nejúčinnější ochrana před hmyzem na trhu

Návod na použití:

Před použitím důkladně potřeste – aplikujte na suchý a čistý povrch ze vzdálenosti 20 – 30 cm. Po odeznění účinnosti aplikaci opakujte.

Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.Obsahuje PERMETHRIN. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad ve schválené sběrně odpadů. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402. Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na dně nádoby.

Účinná látka: N,N-Diethyl-3-methylbenzamid (CAS: 134-62-3, ES: 205-149-7) 249 g/kg, Permethrin(CAS:52645-53-1,ES:258-067-9)5g/kg, Eucalyptus citriodora oil(CAS:1245629-80-4) 1g/kg. Obsahuje: butylacetát, benzinová frakce, (hnací plyn) propan, butan.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: